Αποτελέσματα

Εργαλειοθήκη για την ανάπτυξη ψηφιακών στρατηγικών στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

Η εργαλειοθήκη του έργου GROOVE περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ελκυστικού πακέτου υποστήριξης προς τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για την αξιολόγηση και ανάπτυξη της ψηφιακής τους ετοιμότητας. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση των στρατηγικών ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων.

Κατέβασε το Εγχειρίδιο
Δημιουργία έξυπνου διαδραστικού εργαλείου και διαδικτυακού χώρου μάθησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό:

Το διαδραστικό εργαλείο ψηφιακού μετασχηματισμού του έργου GROOVE θα αποτελεί οδηγό για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ψηφιακού σχεδίου δράσης.

Πρόγραμμα κατάρτισης στον ψηφιακό μετασχηματισμό για τους παρόχους Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης:

Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει στόχο να ενισχύσει τις ικανότητες των παρόχων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον σχεδιασμό ολιστικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προωθούν τις ψηφιακές δεξιότητες των εκπαιδευομένων.